แผนกอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

www.utcelectronic.com

วันที่5 กันยายน 2562 คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์และนักศึกษา